Hymnologica

Δια Βίου Μελέτη της Γλώσσας των Λειτουργικών Κειμένων

Συχνές Ερωτήσεις

Ενδιαφέρομαι για ένα επιμορφωτικό Πρόγραμμα, αλλά ο χρόνος που διαθέτω είναι περιορισμένος. Πότε και πόσο συχνά χρειάζεται να συμμετέχω στα ηλεκτρονικά μαθήματα; 

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Ο χρόνος που απαιτείται για την κατανόηση και εμπέδωση των παρεχόμενων γνώσεων, όπως και για την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος είναι συμπτυγμένος και προσδιορίζεται εξ΄αρχής στον Οδηγό Σπουδών. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τον επιμορφούμενο σε ώρες και ημέρες προσαρμοσμένες στο καθημερινό πρόγραμμά του. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του επιμνορφούμενου και αίρονται χρονικοί αλλά και τοπικοί περιορισμοί.

Θα παραλάβω βιβλία;

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει διαδικτυακά (on-line), σε ψηφιακή-ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .ppt, .docx, .mp3, .mp4). Δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του επιμορφούμενου, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για όσους προτιμούν το έντυπο υλικό. Το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται επίσης διαδικτυακά και σε ορισμένα Προγράμματα ο επιμορφούμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση αποκτά όλο το επιμορφωτικό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων;

Για τη συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εξ Αποστάσεως Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απαιτούνται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο και μια προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle, οι επιμορφούμενοι προτείνεται να διαθέτουν:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
  • Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).
  • Εγκατάσταση του λογισμικού Flash Player και Java Runtime Environment.
  • Εγκατάσταση ενός Media Player (πχ. VLC Player, Media Player Classic, BSPro Prayer, Quicktime Player).

Έχω πρόβλημα κατά την πρόσβαση/επίλυση μιας άσκησης. Τι να κάνω;

Σε όλα τα Προγράμματα προσφέρεται πλήρης εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk. Παρέχεται οδηγός χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες σε ανακύπτοντα ζητήματα αναβάθμισης λογισμικού, εξοπλισμού, κατάλληλων ρυθμίσεων.

Δε γνωρίζω να χρησιμοποιώ το πολυτονικό σύστημα στον υπολογιστή μου. Πώς μπορώ να υλοποιήσω τις δραστηριότητες;

Σε όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που απαιτείται χρήση του πολυτονικού συστήματος κατά την επίλυση των ασκήσεων έχει υπάρξει πρόβλεψη ώστε όλες οι δραστηριότητες να μπορούν να ολοκληρωθούν και να αξιολογηθούν ως προς την ορθότητά τους ακόμη και εάν ο επιμορφούμενος χρησιμοποιεί το μονοτονικό σύστημα. 

Πώς αξιολογούμαι στα συγκεκριμένα επιμορφωτικά Προγράμματα;

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων βασίζεται στις αρχές της Διά Βίου Μάθησης. Με στόχο την ουσιαστική αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων από τους επιμορφούμενους, η αξιολόγηση της κατανόησης και της εμπέδωσης των γνώσεων διεξάγεται με πολλαπλούς και συμπληρωματικούς τρόπους -όπως με τη συμμετοχή στις ανατεθείσες ηλεκτρονικές δραστηριότητες, με την εκπόνηση εργασιών σε κάθε διδακτική ενότητας των Προγραμμάτων και με δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης- αυτοματοποιημένα και από τους διδάσκοντες.

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης.

Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσω;

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει έως δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος που επιλέγει κάποιος να παρακολουθήσει, όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη του εκάστοτε Επιμορφωτικού Προγράμματος.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης; Μοριοδοτείται;

Η Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Δια Βίου Μάθησης και λαμβάνοντας υπόψη της την ΥΑ Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466Β|2007) και τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ. για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στα οποία αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο επιμορφούμενος, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε και οι Πιστωτικές Μονάδες Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECTS-European Credit Transfer and Accumulation System), που αναγνωρίζονται πανευρωπαϊκά.

Τι είναι οι μονάδες ECTS;

Το σύστημα αναγνώρισης πιστωτών ακαδημαϊκών μονάδων ECTS καθιστά δυνατή τη συγκρισιμότητα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Ενισχύει τη διαφάνεια της διδασκαλίας και της μάθησης στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διευκολύνει την αναγνώριση όλων των σπουδών. Οι περιγραφές των μαθημάτων περιέχουν τα «μαθησιακά αποτελέσματα» (δηλαδή τι αναμένουν οι φοιτητές να μάθουν, να κατανοήσουν και να είναι ικανοί να κάνουν) και τον φόρτο εργασίας (δηλαδή τον χρόνο που χρειάζονται κανονικά οι φοιτητές για να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα). Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα εκφράζεται σε ακαδημαϊκές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, και μια ακαδημαϊκή μονάδα αντιστοιχεί, σε γενικές γραμμές, σε 25-30 ώρες εργασίας.

Αρέσει σε %d bloggers: